Get Adobe Flash player

COUTH || TABLE and COLUMN MC 2000N

Homepagehttp://Couth.com 

dot marking mc 2000n

Tổng quan 
Máy khắc kim loại BENCHTOP MC 2000N với trụ đỡ và bàn khắc. Có độ chính xác cao, sử dụng cho việc khắc, đột trên tấm kim loại, bảng mạch điện tử, các vật liệu cứng, tạo nameplate hoặc logo.
Có thể sử dụng cho nhiều loại vật liệu.
Có bộ điều khiển MC2000T2 (đi kèm theo)
Phần mềm biên tập trên máy vi tính (PC)

Đặc điểm kĩ thuật
1.DOT MARKING (Đột với độ sâu bình thường).
Khu vực đột: 50x17mm (50x25) - Download Catalog 
Khu vực đột: 100x17mm (100x25) - Download Catalog 
Khu vực đột: 160x17mm (100x25) - Download Catalog 
Khu vực đột: 90x60mm (100x25) - Download Catalog 
Khu vực đột: 150x100mm (100x25) - Download Catalog 

2.DEEP MARKING (Đột sâu).
Khu vực đột: 72x35mm - Download Catalog 
Khu vực đột: 180x45mm (Scratch) - Download Catalog 
Khu vực đột: 200x35mm - Download Catalog 

3.SCRATCH MARKING (Khắc).
Khu vực đột: 72x15mm - Download Catalog 
Khu vực đột: 60x40mm - Download Catalog 
Khu vực đột: 80x80mm - Download Catalog 
Khu vực đột: 180x45mm (Deep) - Download Catalog